Luật An Toàn trên mạng: Được ban hành để hỗ trợ mọi người. (Vietnamese)

Chiến dịch An toàn Trên mạng nâng cao nhận thức về Đạo luật An toàn Trên mạng 2021 mới (Online Safety Act 2021), vốn đã bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 năm 2022.

Các luật mới bảo vệ người Úc khỏi những hành vi ngược đãi nghiêm trọng trên mạng, bao gồm ngược đãi qua việc dùng hình ảnh, bắt nạt trẻ em trên mạng và nội dung trên mạng có hại nghiêm trọng hoặc nguy hiểm.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc các tài liệu bằng văn bản và xem các băng hình (video) trên trang này, hoặc gọi cho TIS National theo số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên.

Quý vị cũng có thể muốn chia sẻ những tài liệu này với bạn bè, gia đình và những người trong cộng đồng của mình.

Luật An Toàn trên mạng: Được ban hành để hỗ trợ mọi người.

Các băng hình (video):

Băng hình trên Ti-vi (TVC) 15 giây có phụ đề được dịch (Vietnamese 15" TVC with translated subtitles).mp4

Các băng hình giải thích Tiếng Việt (Vietnamese)