ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពតាមអនឡាញ ៖ ឋិតជាធរមានដើម្បីជួយអ្នក (Khmer)

យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពតាមអនឡាញលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសុវត្ថិភាពតាមអនឡាញឆ្នាំ 2021 (Online Safety Act 2021) ដែលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 23 មករា ឆ្នាំ2022។

ច្បាប់ថ្មីនេះការពារពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរតាមអនឡាញដូចជា ការរំលោភបំពានដោយផ្អែកលើរូបភាព អំពើកោងកាចលើកុមារតាមអនឡាញ និងខ្លឹមសារតាមអនឡាញដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ។

អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមដោយអានឯកសារ និងមើលវីដេអូនៅលើទំព័រនេះ ឬទូរសព្ទទៅកាន់ TIS National តាមលេខ 131 450 រួចស្នើសុំអ្នកបកប្រែ។

អ្នកក៏អាចចែករំលែកឯកសារទាំងនេះទៅមិត្តភ័ក្រ គ្រួសារ និងបណ្តាញសហគមន៍អ្នកបានផងដែរ។

ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពតាមអនឡាញ ៖ ឋិតជាធរមានដើម្បីជួយអ្នក