Need help dealing with violent or distressing online content? Learn more

नेपाली (Nepali)

नेपाली भाषामा अनलाइन सुरक्षा सल्लाह र संसाधनहरू खोज्नुहोस्।

इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा आयुक्त (eSafety)

इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा आयुक्त (eSafety) अनलाइन सुरक्षाको लागि अष्ट्रेलियाको स्वतन्त्र नियामक हो। हामी अष्ट्रेलियाको सरकारी निकाय हौं। 

eSafety ले सबै अष्ट्रेलियालीहरूलाई अनलाइन हानिहरूबाट सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ र सुरक्षित, थप सकारात्मक अनलाइन अनुभवहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू प्रवर्द्धन गर्दछ। मानिसहरूले दुर्व्यवहार वा हानिको अनुभव गर्ने अनलाइन मंचहरू र फोरमहरूमा अष्ट्रेलियालीहरूलाई सुरक्षा दिने हामीसँग धेरैजसो कानुनी अधिकारहरू छन्।

eSafety सँग नि:शुल्क अनलाइन सुरक्षा कार्यक्रमहरू र संसाधनहरू पनि छन्। 

eSafety ले गम्भीर हानिकारक अनलाइन सामग्री हटाउन मद्दत गर्न सक्छ। गम्भीर हानिकारक सामग्रीमा निम्न समावेश हुन सक्छन्:

उजूरी कसरी गर्ने भनेर जान्नको लागि यहाँ जानुहोस्eSafety.gov.au/report

eSafety मा उजूरी गर्न मद्दत चाहिएमा दोभाषेको लागि तपाईंले 131 450 मा अनुवादन र दोभाषे सेवा (Translating and Interpreting Service) लाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंले यस पृष्ठको अंग्रेजीमा भएका भागहरू पढ्न गूगल अनुवादन सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

On this page:

Online safety laws are here to protect you

No one should have to suffer severe online abuse.

The Online Safety Act 2021 helps eSafety to remove severe online abuse and protect Australians from online harms. Find information on what the laws cover and the support available to you.

Adult cyber abuse

A guide to what adult cyber abuse includes and how to respond to it.

Last updated: 29/05/2024