Need help dealing with violent or distressing online content? Learn more

Tiếng Việt (Vietnamese)

Hãy khám phá các tài liệu và lời khuyên về an toàn trên mạng bằng Tiếng Việt.

Ủy viên An toàn Trên mạng (eSafety Commissioner)

Ủy viên An toàn Trên mạng (eSafety Commissioner) là cơ quan quản lý độc lập của Úc về an toàn trực tuyến. Chúng tôi là cơ quan của Chính phủ Úc. 

eSafety giúp giữ an toàn cho tất cả người dân Úc khỏi các nguy hại trên mạng và đẩy mạnh các cách để trải nghiệm trực tuyến được tích cực hơn, an toàn hơn. Chúng tôi có quyền hạn pháp lý để bảo vệ người Úc bị lạm dụng hoặc tổn hại trên hầu hết các nền tảng và diễn đàn trực tuyến.

eSafety cũng có các chương trình và tài liệu miễn phí về an toàn trên mạng. 

eSafety có thể giúp loại bỏ nội dung độc hại nghiêm trọng trên mạng. Nội dung độc hại nghiêm trọng có thể bao gồm:

Để tìm hiểu cách trình báo, hãy truy cập: eSafety.gov.au/report

Quý vị cũng có thể gọi cho Dịch vụ Biên phiên dịch theo số 131 450 để nhờ thông dịch viên hỗ trợ quý vị trình báo với eSafety.

What to do if you see distressing content online

Online spaces should be safe for everyone, but you may sometimes come across content that is distressing – especially if it shows extreme violence or acts of terrorism.

This fact sheet has information about what to do and how to get support if you see online content that is seriously harmful and disturbing.

Resources for educators

Tagged

An award-winning short film supported by teaching resources that encourages young people to reflect on the consequences of cyberbullying, sharing intimate images, and a negative digital reputation. Suitable for 14 to 17 year-olds.

About the film (19 mins): When a group of high-school friends post a rumour about a rival it sparks a chain reaction that leaves no one untouched. Cyberbullying, sexting, filmed fights and police involvement ensue — will these friends avoid being tagged forever?

More Vietnamese versions are available in our education section.

Tagged short film - Vietnamese

What happens when a group of high-school friends post an online rumour about a rival.

Adult cyber abuse

A factsheet explaining what adult cyber abuse includes and how to respond to it.

Last updated: 30/06/2024